Order2Cash gebruiksvoorwaarden - Nederlands - Order2Cash

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en daarbij onderliggende webapplicaties van Anachron Order2Cash (‘Order2Cash’). Door gebruik te maken van deze Order2Cash diensten, accepteert u deze voorwaarden. Order2Cash kan mogelijk deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Bij wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wordt u geïnformeerd voordat u weer gebruik maakt van de online Order2Cash diensten.

Op een aantal diensten van Order2Cash kunnen voorwaarden van een andere Order2Cash overeenkomst (‘additionele voorwaarden’) van toepassing zijn. Als de bepalingen van de additionele voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden elkaar tegenspreken, zullen de bepalingen in de additionele voorwaarden gelden met betrekking tot de betreffende dienst.

Performance

Order2Cash zal zich inspannen om de performance van haar diensten te laten voldoen aan wat algemeen verwacht mag worden van professionele websites. Order2Cash kan echter geen 100% beschikbaarheid noch foutloze performance garanderen. Als onderdeel van haar diensten, draagt Order2Cash zorg voor een dagelijkse back-up van de data onder haar beheer. Indien door welke oorzaak dan ook data verloren gaat, reikt de verantwoordelijkheid van Order2Cash niet verder dan bovenstaande verplichting.

Intellectuele eigendom en gebruikersrechten

Gebruikers hebben een gebruiksrecht, binnen de grenzen van deze gebruikersvoorwaarden of eventuele additionele voorwaarden, op de aangeboden online diensten.

Het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van het auteursrecht en databankenrecht, op Order2Cash modules en diensten berust bij Order2Cash dan wel haar toeleveranciers. Niets van deze website en/of deze informatie mag worden aangepast, gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

Downloads

De bestanden die u kunt downloaden van het Order2Cash platform zijn grondig getest en gescand. Desondanks raden wij u aan altijd een virusscan uit te voeren en een actuele back-up van uw computersysteem te maken voordat u gebruik maakt van de bestanden. Raadpleeg uw systeembeheerder voordat u bestanden download op een computer die is aangesloten op een netwerk. Order2Cash is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor enige storing, beschadiging of verlies van gegevens op uw computersysteem als gevolg van het downloaden van bestanden.

Beveiliging

Order2Cash besteedt veel zorg aan beveiliging van het Order2Cash platform en bijbehorende datacommunicatie om risico’s, die nu eenmaal inherent zijn aan het gebruik van internet, tot een minimum te beperken. Deze website is een beveiligde omgeving, hetgeen inhoudt dat de onderhavige URL een gecertificeerde website is, de gegevens zijn versleuteld tijdens datacommunicatie met behulp van moderne encryptietechnieken en de toegang wordt gecontroleerd op authenticiteit. Beveiliging van het Order2Cash platform is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als u merkt dat uw account onrechtmatig wordt gebruikt, of als u een andere inbreuk op de beveiliging signaleert, zal u dit zo spoedig mogelijk aan Order2Cash te melden.

Toegang tot Order2Cash modules

U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen gekregen voor toegang tot een module van Order2Cash. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en dient deze aan niemand anders bekend te maken. Order2Cash mag u de toegang tot haar diensten blokkeren uit beveiligingsoverwegingen of bij schending van deze of de additionele voorwaarden.

Accountgegevens

U kan, en dient, zelf uw relevante accountgegevens binnen de Order2Cash modules up-to-date houden. Zolang u ingelogd bent, bent u geheel verantwoordelijk voor alles wat met de accountgegevens gebeurt. Order2Cash kan u vragen onderdelen van de accountgegevens te wijzigen indien daar goede aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid

Order2Cash gaat zorgvuldig om met het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist, volledig en accuraat is. Order2Cash is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de verstrekte informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verwijzingen of hyperlinks naar websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de klantensite. Order2Cash geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Order2Cash is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten en/of onvolledigheden in de informatie, schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie, schade die voortkomt uit technische gebreken, of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de klantensite door derden, behoudens expliciete aanvaarding van aansprakelijkheid als in deze gebruiksvoorwaarden bepaald.

Aansprakelijkheid van een partij kan niet worden beperkt als deze wordt veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid of opzet van die partij.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Order2Cash diensten zullen voorgelegd worden aan de rechtbank te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.